garlic, house seasoning, paprika, sriracha, mayonnaise, parmesan shavings

Sweet Potato Fries (V)

$15.00Price